Griffie Familierechtbank

De griffie van de familierechtbank is gelegen in gang E1 - lokaal E139.

U kan hier alle werkdagen terecht van 8u30 tot 12u30.

Telefoonnummers :
- Kamer minnelijke schikking (KMS) : 03/257.86.69
- Persoonsgebonden materies : 03/257.86.65  - 03/257.86.66
- Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT) : 03/257.86.34
- Echtscheidingen, maatregelen, alimentatie, …. : 03/257.82.31  -  03/257.86.75  -  03/257.85.37

Faxnummer :
- 03/257.87.45

De griffie van de familierechtbank is in de namiddag niet telefonisch bereikbaar zijn.
Deze zal in de namiddag bediend worden vanuit de burgerlijke griffie, waar men terecht kan voor de griffieverplichtingen sensu stricto zoals het neerleggen van stukken en conclusies en het inzien van de bundels.

 

Oude en nieuwe benaming van de kamers

Oude kamer wordt

Nieuwe kamer

Burgerlijk

 

1B

AF1 (staat van personen – vereffeningen na overlijden)

Burgerlijke zaken, niet behorend tot familierechtbank à AB2

2B

AB2 (koopovereenkomsten onroerende goederen, zakenrecht, VZW, intellectuele rechten, uitvoerbaarverklaringen buitenlandse rechtbanken, arbitrage)

Familiezaken à AF1 en AF2

2Bi

AF2 (staat van personen – vereffeningen na overlijden)

Burgerlijke zaken, niet behorend tot familierechtbank à AB2

3B

- AF3 (vereffening na huwelijk of wett. samenwonen/ EOT’s/familiedossiers zonder minderjarige kinderen);

- AB10 (nationaliteitskeuzes)

5B

- AB5 (AB5a) (beroepen Vredegerecht)

- AF5 (beroepen collocaties)

- AF4 (beroepen VR voor materies die bij de Vrederechter gebleven zijn en in beroep door de FJR moeten behandeld worden)

6B

- AB6 (3 rechters) (hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken - burgerlijke zaken m.b.t. aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht na verwijzing naar of toebedeling aan een kamer met 3 rechters)

- AB6a (1 rechter) (hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de politierechtbank in burgerlijke zaken)

 

8B

AB8 (aansprakelijkheid - overheidsaansprakelijkheid, en de daarmee verband houdende terugvorderingen - verzekeringsrecht en de daarmee verband houdende terugvorderingen, telkens met uitzondering van de vorderingen die onder de kamer AB12 vallen - vorderingen uit hoofde van burenhinder - erelonen en beroepsaansprakelijkheid van notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, geneesheren, apothekers en bedrijfsrevisoren)

9B

AB9 (koop- en huurovereenkomsten roerende goederen, facturen, leasing, financiële zaken zoals leningen, schuldbekentenissen, e.a., borgstellingen, makelaarsovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen)


10B

AB10 (inleidingskamer “algemene kwalificatie in burgerlijke zaken”, verzoeken V° EG 1206/2001, verzoeken V° EG 1896/2006, verzoeken V° EG 861/2007, procedures op verzoekschrift uitgezonderd deze waarvan voorzitter rb. en familierechtbank bevoegd is, nationaliteitsverzoeken cfr. art. 569, eerste lid, 22° Ger.W., oproepingen tot MS cfr. art. 731 Ger.W. uitgezonderd familiezaken)


11B

AB11 (koop- en huurovereenkomsten roerende goederen i.c. facturen, leasing - financiële zaken zoals lenin-gen, schuldbekentenissen, e.a. – borgstellingen - makelaarsovereenkomsten m.b.t. onroerende goederen)

12B

AB12 (bouwzaken - aannemingsovereenkomsten m.b.t. gebouwen of onderdelen ervan, inbegrepen facturen - erelonen en beroepsaansprakelijkheid van architecten en aannemers - schadevergoeding i.v.m.  onroerende goederen - bouwzaken, bijz. aansprakelijkheid ter zake en daarmee verband houdende terugvorderingen, bijz. verzekeringsrecht ter zake en de daarmee verband houdende terugvorderingen)

13B

AB13 (intellectuele rechten, onteigeningen en planschade, OCMW, mindervaliden, pensioenen, overheidsopdrachten ivm bouwzaken en private aanbestedingen)

14B

AB14 (intellectuele rechten, onteigeningen en planschade, OCMW, mindervaliden, pensioenen, overheidsopdrachten ivm bouwzaken en private aanbestedingen)

1F

AFi1 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

2F

AFi2 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

3F

AFi3 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

4F

AFi4 (vorderingen en betwistingen in fiscale zaken)

 

 

KGD

- ABKG (gemeenrechtelijke kort geding niet familierechtbank)

- AF3 (familiedossiers zonder minderjarige kinderen)

- AF4 (familiedossiers zonder minderjarige kinderen / weigering huwelijk ambtenaar BS)

- AF8 – AF9 en AF10 (familiedossiers met minderjarige kinderen)

BRZ en BRMS

Abe1 – ABe2 en Abe3 (beslag)

Rechtsbijstand (G + I)

ARb (rechtsbijstand)

EOT

AF3 (echtscheiding onderlinge toestemming)

Jeugdrechtbank (burgerlijk)

 

JR9B

- AF8 – AF9 en AF10 (algemene familiekamers met minderjarige kinderen)

JR10B

- AF8 – AF9 en AF10 (algemene familiekamers met minderjarige kinderen)

Opstart Familierechtbank

Vanaf 1 september 2014 is de implementatie van de Familierechtbank een feit.

Een overzicht van de bevoegdheden van de Familierechtbank kan u hier downloaden.

Onderstaand schema geeft de vroegere en nieuwe situatie weer: