Echtscheiding door onderlinge toestemming

Artikel 1288bis Ger.W. bepaalt dat de vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt ingeleid bij verzoekschrift. Het dient neergelegd te worden ter griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze van de echtgenoten, op de sectie familie- en jeugdrechtbank.

Het verzoekschrift mag neergelegd worden door de echtgenoten zelf, de notaris en/of de advocaat.

Het verzoekschrift dient te vermelden: (voorbeeld)

1.de dag, de maand en het jaar;
2.de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoekers;
3.geboortedatum en geboorteplaats van de verzoekers;
4.het onderwerp en in het kort de gronden van de vordering;
5.de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen.

Als bijlagen bij het verzoekschrift dienen neergelegd te worden:
1.de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W. (dit is de REGELINGSAKTE: voorbeeld)
2.in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, Ger.W. wordt bedoeld;
3.een uittreksel uit de geboorteakte en uit de huwelijksakte van de echtgenoten;
4.een uittreksel uit de geboorteakte van de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 1254, §1, tweede lid, Ger.W;
5.bewijs van nationaliteit en woonst (met historiek) van elk van de echtgenoten (Nota: een attest afgeleverd door uw gemeente is vereist: een kopie van de identiteitskaart volstaat niet!)

OPMERKING 1: alle anderstalige documenten moeten naar het Nederlands vertaald worden! De vertaling gebeurt door een beëdigd vertaler, verbonden aan de rechtbank, en diens vertaling dient gelegaliseerd te worden door de rechtbank waaraan de beëdigd vertaler is verbonden. Deze vertaling mag max 6 maanden oud zijn.

OPMERKING 2: de bijlagen die bij het verzoekschrift worden neergelegd, mogen maximum zes maanden oud zijn. De buitenlandse akten mogen maximum 1 jaar oud zijn.

Van het verzoekschrift en de bijlagen worden één origineel en één afschrift neergelegd. Het verzoekschrift en de regelingsakte moeten elk apart (in een apart document) worden neergelegd.

Het origineel van het verzoekschrift dient ondertekend te worden door beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of een notaris.

Er is een rolrecht van 100 euro verschuldigd, bedrag dat ter griffie van de familie- en jeugdrechtbank kan betaald worden of kan gestort worden op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE64 6792 0090 1952
BIC: PCHQBEBB
van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen, met als vermelding de referte “EOT + namen van beide partijen”.

Extra info regelingsakte

De regelingsakte moet apart worden opgemaakt.

Dit kan gebeuren door de echtgenoten zelf, de notaris en/of de advocaat.

Let op: indien er een onroerend goed is in de huwelijksgemeenschap dient er een notariële akte opgemaakt worden!

Deze notariële akte moet voorzien zijn van het registratierelaas:

“Geregistreerd op het registratiekantoor…Register…Boek…Blad… Vak…

Ontvangen registratierechten: ……..”


de akte kan neergelegd worden zonder dit registratierelaas maar met vermelding door het registratiekantoor van volgende clausule:

“Afschrift afgeleverd zonder registratierechten overeenkomstig de geldende tolerantie inzake artikel 172 W. Reg. en voorkomend geval art; 3.12.3.0.5 § 1 VCF. Deze akte werd ter registratie aangeboden op….en het betreffende registratierelaas werd op heden (minimaal 7 dagen later) nog niet ontvangen.”

Tot slot:

Artikel 1289, §1 Ger.W. zegt dat wanneer de echtgenoten al meer dan zes maanden gescheiden leven op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, en de persoonlijke verschijning door de rechtbank niet wordt bevolen, de procedure schriftelijk verloopt.