Procedure EOT

Artikel 1288bis Ger. W. bepaalt dat de vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt ingeleid bij verzoekschrift. Het dient neergelegd te worden ter griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze van de echtgenoten, op de sectie familie- en jeugdrechtbank.

Het verzoekschrift dient te vermelden:

1° de dag, de maand en het jaar;

2° de naam, de voornaam, rijksregisternummer, het beroep en de woonplaats van de verzoekers;

3° de huwelijksplaats en datum

4° dat zij besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan

5° dat zij hun vordering om uit te echt te scheiden bij onderlinge toestemming richten tot de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie familie- en jeugdrechtbank 

Als bijlagen bij het verzoekschrift dienen neergelegd te worden :

1° de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger. W. ;

2° in voorkomend geval , de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, Ger.W. wordt bedoeld;

3° een uittreksel uit de geboorteakte en uit de huwelijksakte van de echtgenoten;

4° een uittreksel uit de geboorteakte van de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 1254, §1,

   tweede lid, Ger.W.;

5° bewijs van nationaliteit en woonst (met historiek) van elk van de echtgenoten (Nota : Een attest afgeleverd door uw gemeente is vereist : een kopie van de identiteitskaart volstaat niet! )

 OPMERKING 1 : alle anderstalige documenten moeten naar het Nederlands vertaald worden! De vertaling gebeurt door een beëdigd vertaler, verbonden aan de rechtbank, en diens vertaling dient gelegaliseerd te worden door de rechtbank waaraan de beëdigd vertaler is verbonden .

OPMERKING 2 : de bijlagen die bij het verzoekschrift worden neergelegd, mogen maximum zes maanden oud zijn.

Van het verzoekschrift en de bijlagen worden één origineel en één afschrift neergelegd.

Het origineel van het verzoekschrift dient ondertekend te worden beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of een notaris.

Vanaf 1 februari 2019 is bij de neerlegging van het verzoekschrift een bedrag van 40 euro verschuldigd (bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand), bedrag dat ter griffie contant kan betaald worden of kan gestort worden op volgend rekeningnummer :

IBAN : BE94 679-2008981-14        

BIC : PCHQBEBB

van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/1, 2000 Antwerpen, met de vermelding als referte “ EOT + namen van beide partijen”.

OPMERKING : de rolrechten t.b.v. 165 euro zullen pas na vonnis geïnd worden door FOD Financiën.

Tot slot :

Artikel 1289, § 1, Ger.W. zegt dat wanneer de echtgenoten al meer dan zes maanden gescheiden leven op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, en de persoonlijke verschijning door de rechtbank niet wordt bevolen, de procedure schriftelijk verloopt.