Toelating inzage registers burgerlijke stand

Voor het opvragen van gegevens uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes) die nog niet ouder zijn dan 100 jaar heeft  U de toelating nodig van de Familierechtbank van het arrondissement waar het register wordt bewaard.

Om dergelijke toelating te verkrijgen richt U een brief aan desgevallend :

-de Familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/1 te 2000 Antwerpen,
-de Familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, Keizerstraat 20 te 2800 Mechelen,
-de Familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, Kasteelstraat 1 te 2300 Turnhout,

met de vraag om opzoekingen te mogen doen rond een bepaalde familienaam in de registers van de burgerlijke stand jonger dan 100 jaar. U dient ook te vermelden dat u dit wenst voor een stamboomonderzoek of wetenschappelijk onderzoek.

Met de verkregen toelating kan men voor één jaar in de gemeente-/districtshuizen van het arrondissement Antwerpen terecht.  


Art. 45 B.W.: "par. 1. Een ieder kan zich door de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand uittreksels doen afgeven uit de akten die in deze registers zijn ingeschreven. In die uittreksels wordt geen melding gemaakt van de afstamming van de personen op wie de akten betrekking hebben.
Alleen de openbare overheden, de persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn echtgenoot of overlevende echtgenoot, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat kunnen een eensluidend afschrift verkrijgen van een akte van de burgerlijke stand die minder dan honderd jaar oud is, dan wel een uittreksel uit de akte met de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
De familierechtbank kan, op mondeling of schriftelijk verzoek van een ieder die doet blijken van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang, zonder enige andere vorm van proces en zonder kosten, toestemming verlenen om bepaalde opzoekingen te laten verrichten of een eensluidend afschrift of een uittreksel te laten afgeven over de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft.
Het verzoek wordt gericht aan de familierechtbank van het arrondissement waar het register wordt bewaard; voor de registers gehouden door diplomatieke of consulaire ambtenaren of door legerofficieren die belast zijn met het opmaken van de akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het Rijk, wordt het gericht aan de voorzitter van de rechtbank te Brussel.
De in de registers ingeschreven akten, alsmede de eensluidend verklaarde en behoorlijk gezegelde afschriften daarvan, hebben bewijskracht zolang zij niet van valsheid zijn beticht.”