Verzoek tot inbezitstelling van een algemeen legaat bij eigenhandig of internationaal testament

Het verzoekschrift dient in 2 exemplaren, gericht aan de Familierechtbank, ingediend te worden, waarbij volgende stukken zijn gevoegd:

- erfrechtverklaring (waaruit blijkt dat er geen reservataire erfgenamen zijn)
- akte van neerlegging/bewaarneming van het testament
- een leesbare kopie van het testament en zo nodig de vertaling naar het Nederlands
- zo nodig (ondermeer VZW’s)  de machtiging van de minister of het bewijs dat er geen machtiging nodig is.

Ondertekend door een advocaat ( dus niet door een erfgenaam of notaris)

Het is van belang na te gaan of de verzoek(st)er wel degelijk een algemeen legataris is en niet een legataris ten algemene titel of een bijzonder legataris.

Het is de familierechter van de plaats waar de laatste woonplaats was van de overledene die de bevoegdheid bepaalt.