Eenzijdige verzoekschriften

De eenzijdige verzoekschriften worden behandeld door de voorzitter of door een door hem aangeduid magistraat.

Een eenzijdig verzoekschrift, overeenkomstig art. 1026 Ger. W. dient ondertekend door een advocaat.
Deze bepaling heeft enkel tot doel, dankzij de deontologische regelen waaraan de balies onderworpen zijn, de belangen van derden bij een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift te waarborgen (Cass. 29 oktober 1976, RW 1976-1977, 1399). Kortom de voorzitter dient te vertrouwen dat in de feitelijke opsomming en opsomming van de gevoerde procedures de waarheid wordt voorgehouden en uit te gaan van een deontologisch correct gedrag van de advocaat die het verzoekschrift ondertekent.  Een rechter mag er niet van uitgaan dat een advocaat in een door hem ondertekend en trouwens opgesteld eenzijdig verzoekschrift, de waarheid zou verzwijgen. 

Een eenzijdig verzoekschrift wordt neergelegd in TWEE exemplaren op de dienst Boekhouding (lokaal E103).  

Het rolrecht bedraagt vanaf 1 februari 2019 165 euro (welk pas na uitspraak zal geïnd worden door FOD Financiën). Bij neerlegging van uw verzoekschrift dient echter wel meteen de  bijdrage voor het begrotingsfonds (20 euro) per verzoekende partij betaald te worden. 

Per jaar worden er een 900 tal eenzijdige verzoekschriften neergelegd.
Deze worden vrijwel altijd  binnen de 24 uur behandeld.

Hieronder volgt een overzicht van procedures dewelke bij eenzijdig verzoek kunnen worden ingeleid, met aanduiding van de stukken die bij het verzoekschrift dienen gevoegd, zonder dat uitgesloten wordt dat in individuele zaken nog andere stukken vereist zijn:

1. Verzoek aanstelling pro-voogd over een minderjarige

2. Verzoek tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder van een onbeheerde nalatenschap

3. Verzoek tot machtiging aflevering van tweede uitgifte

4. Verzoek overeenkomstig art. 584 Ger. W. in geval van volstrekte noodzakelijkheid

Volgende eenzijdige verzoekschriften behoren thans toe aan de Familierechter en dienen alzo gericht te worden:

1. Verzoek tot machtiging betrapping/vaststelling overspel

2. Verzoek tot inbezitstelling van een algemeen legaat bij eigenhandig of internationaal testament