Kamer voor minnelijke schikking bij de familierechtbank (KMS)

 1.Bedoeling?

Mensen samen hun geschil te laten oplossen en de bereikte akkoorden te laten bekrachtigen, en dit onder leiding van een rechter die neutraliteit en onafhankelijkheid waarborgt en beschikt over de nodige juridische kennis, praktijkervaring en communicatievaardigheden.

2.Welke geschillen?

 Familiale kwesties behorend tot de bevoegdheid van de familierechtbank, onder meer :

 • Geschillen met betrekking tot de persoon en de goederen van gewezen echtgenoten en/of samenwonenden en van hun eventuele gemeenschappelijke kinderen, bij voorbeeld: verdeling van de gemeenschappelijke goederen, regeling betreffende het verblijf van de kinderen, onderhoudsuitkeringen, …;

   

 • Geschillen over het recht op persoonlijk contact van kinderen  (bijvoorbeeld grootouders die contact willen met hun kleinkinderen)

   

 • Geschillen over erfenissen en testamenten (bijvoorbeeld verdeling van nalatenschappen).

3.Werkwijze

3.1. Op welke wijze kan u beroep doen op de Kamer voor Minnelijke Schikking ?

Rechtstreeks

Vooraleer u een gerechtelijke procedure start, kan u gratis en zonder formaliteiten een beroep doen op de Kamer voor Minnelijke Schikking om tot een minnelijke schikking te komen.

Dit kan door een gewone brief (niet aangetekend) in zoveel exemplaren als er partijen zijn te richten aan :

Familierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen –  Kamer voor Minnelijke Schikking
Bolivarplaats 20 bus 1
2000 Antwerpen

 met vermelding van :     

  • uw naam, voornaam, geboortedatum en adres

  • naam, voornaam, geboortedatum en adres van de partij(en) die u wil laten oproepen

   (Indien u een advocaat hebt en zijn bijstand wenst, dient u tevens zijn/haar naam en adres te vermelden.) 

  • desgevallend naam, voornaam, geboorteplaats- en datum van de betrokken kinderen

  • korte uiteenzetting van de feiten

  • wat u wil bereiken

  • verzoek om alle partijen op te roepen voor een minnelijke schikking

Via verwijzing door de familierechtbank:

Wanneer u opgeroepen bent voor de familierechtbank in het kader van een gewone procedure, kan de rechter de zaak, vooraleer deze te beoordelen, verwijzen naar de Kamer voor Minnelijke Schikking – mits beide partijen hiertoe bereid zijn. 

 

3.2.Waar en wanneer?

Indien u rechtstreeks een oproeping voor de Kamer voor Minnelijke Schikking hebt gevraagd, zal de griffie aan alle betrokken partijen een uitnodiging sturen.  Hierin staat vermeld waar en wanneer u moet verschijnen. 

Indien de familierechtbank u doorverwijst, wordt ter zitting meteen een datum bepaald waarop u voor de Kamer voor Minnelijke Schikking dient te verschijnen. Er wordt tegelijk een nieuwe datum bepaald om de zaak voor de familiekamer te behandelen indien u bij de Kamer voor Minnelijke Schikking niet tot een akkoord zou komen.

Het is noodzakelijk dat u tijdig aanwezig bent.  Hou hierbij rekening met verkeers- en parkeerproblemen.  Mocht u of een andere partij ongewild niet aanwezig kunnen zijn, dient dit tijdig vooraf verwittigd te worden op het bovenstaand adres of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 Indien een partij niet opdaagt, kan het overleg niet doorgaan.

 Bij aankomst meldt u aan zich bij de griffier.

 De zittingen van de Kamer voor Minnelijke Schikking vinden plaats in het gerechtsgebouw te Antwerpen, aan de Bolivarplaats 20, gang E, derde verdieping.

3.3.Wie is hierbij aanwezig?

De rechter leidt het overleg.

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat. De advocaten pleiten in principe niet op deze kamer, maar geven hun cliënten de nodige raad.

De Kamer voor Minnelijke Schikking houdt zitting in raadkamer.  Dit  betekent dat enkel de partijen en hun eventuele raadslieden aanwezig zijn en geen derden, tenzij alle partijen hiermee instemmen.

3.4.Hoe verloopt een minnelijke schikking?

Er wordt een uur voor uw zaak gereserveerd.  Indien nodig wordt de zaak op een volgende zitting verder gezet.

Het is nuttig om dit overleg goed voor te bereiden (wat wil u zeker graag aan bod laten komen dat van belang is om tot een akkoord te kunnen komen, ook al is dat mogelijk niet dadelijk een juridisch geschilpunt?).

Tevens is het van belang om eventueel vooraf reeds belangrijke informatie tussen partij(en) uit te wisselen, zodat eenieder hiervan vooraf kan kennis nemen.

Het overleg is vertrouwelijk.  Wat er gezegd wordt, mag nadien niet worden gebruikt in het kader van een rechtszaak.

3.5.Wat is het gevolg van een minnelijke schikking?

Wanneer de partijen een akkoord bereiken, wordt dit meteen opgeschreven en ondertekend door alle betrokken partijen. 

De rechter bekrachtigt vervolgens dit akkoord, hetzij in een vonnis (wanneer u werd doorverwezen door de familierechtbank), hetzij in een proces-verbaal (wanneer u de Kamer voor Minnelijke Schikking rechtstreeks heeft gevat).

Tegen een proces-verbaal of vonnis van minnelijke schikking is geen beroep mogelijk.  

Wanneer geen (algehele) overeenstemming werd bereikt over een geschil waarvoor reeds een procedure voor de familierechtbank was opgestart, zal de rechter de zaak terugverwijzen naar de familierechtbank voor beoordeling van de (resterende) geschilpunten. Hiervoor was, indien er dus reeds een procedure voor de familierechtbank was opgestart voorafgaand aan de procedure minnelijke schikking, er reeds een datum voorzien zodat geen nieuwe vaststelling moet worden gevraagd en er geen tijd wordt verloren.

Ingeval de Kamer voor Minnelijke Schikking rechtstreeks werd gevat, en geen (algeheel) akkoord werd bereikt, wordt dit vastgesteld in een proces-verbaal.  U kan dan vervolgens een procedure opstarten voor de familierechtbank indien u dat wenst.

Het proces-verbaal en het vonnis zijn beide uitvoerbare titels.  Dit betekent dat de afspraken die daarin zijn opgenomen, kunnen worden  afgedwongen.  U kan dus beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om hiervan uitvoering te bekomen. 

4.Besluit

 Een poging tot minnelijke schikking biedt de mogelijkheid om samen, onder de begeleiding van een rechter, tot een oplossing voor een familiaal geschil te komen. 

 De partijen behouden hierbij zelf de verantwoordelijkheid en de beslissingsvrijheid met betrekking tot hun geschil. 

 Deze alternatieve vorm van conflictoplossing kan de partijen tijd, kosten en de eventuele nadelen van een gerechtelijke procedure besparen.

 Er wordt mogelijk een overeenkomst bereikt die vaak een betere basis is voor de verdere relaties tussen partijen, dan een beslissing vanwege de rechtbank. Partijen moeten soms nog jaren met elkaar verder, zoals bij voorbeeld de ouders van een jong kind die uit elkaar zijn gegaan, en kunnen dan ook beter trachten elkaar toch te vinden voor de steeds nieuwe beslissingen inzake hun gemeenschappelijk, opgroeiend kind.