Veel gestelde vragen door advocaten op de griffie van de FJR.


VOORAFGAAND :
• Mogen wij u vriendelijk verzoeken om steeds in het bezit te zijn van het rolnummer/dossiernummer van het dossier dat u wil inzien, waar u stukken in wil neerleggen of waar u vragen over hebt.
Het opzoeken van informatie –zonder het rolnummer- is voor de griffie een zeer tijdrovende bezigheid.

• Er kan telefonisch niet geïnformeerd worden bij de griffie of bepaalde stukken zich al dan niet in het rechtsplegingsdossier bevinden. Het dossier ligt bijna altijd op de griffie ter inzage, zodat de raadslieden dit kunnen raadplegen.

 

1/ Welke stukken van de burgerlijke stand dienen bij het neerleggen van een verzoekschrift voor de kamers AF3-AF8-AF9-AF10 van de FJR verplicht gevoegd te worden?
- Antwoord : een attest van woonst van de op te roepen partij (max. 15 dagen oud bij neerlegging)

2/ Welk vaststellingsartikel dien ik best te gebruiken om mijn zaak opnieuw vast te stellen?
Antwoord : er zijn verschillende mogelijkheden, zoals de artikelen 803 Ger.W., 750 Ger.W., 747 §2 Ger.W. etc……. . De griffie komt hier niet in tussenbeide : het is aan de advocaten om autonoom te bepalen welk vaststellingsartikel zij vragen. De griffie zal dan op basis hiervan de zaak opnieuw vaststellen.

3/ Welke advocaten zijn aanwezig op de zitting / welke advocaten treden op voor de andere partijen in mijn dossier ?
Antwoord : u kan het antwoord vinden op de site www.juridat.be

4/ Wanneer kan een verzoekschrift blijvende saisine worden neergelegd?
Antwoord :
• In een recent familiedossier (ingeleid na 01/09/2014) kan men ten aller tijden een blijvende saisine neerleggen, indien er reeds een vonnis werd geveld.
• In een oud kort geding dossier kan dit niet, als (!) de echtscheiding reeds uitgesproken is. In dit laatste geval dient er een nieuw verzoekschrift neergelegd te worden (rolrecht).
• In een echtscheidingsdossiers kan dit sowieso nooit.
• In een oud dossier van de jeugdrechtbank kan men wel een blijvende saisine vragen (dit is betalend als het vonnis dateert van vóór 14/09/2006).
OPM : Mogen wij vriendelijk verzoeken in de titel van de conclusie/brief/…… het artikel van de blijvende saisine te vermelden? Het behoort immers niet tot de bevoegdheid van de personeelsleden van de griffie om neergelegde conclusies tot in detail na te lezen.

5/ Dienen partijen al dan niet te verschijnen op de zitting ?             
Antwoord : Het basisprincipe is dat de magistraat de partijen steeds moet kunnen ondervragen in persoon, met het oog op een mogelijke doorverwijzing naar de KMS.

6/ Hoeveel inventarissen dienen er bij de neerlegging van een bundel gevoegd te worden?
- Antwoord : de griffie verzoekt om de inventaris in drievoud neer te leggen.
o 1 exemplaar voor ontvangst
o 1 exemplaar om in ons dossier te inventariseren
o 1 exemplaar dat bij de originele bundel blijft zitten