Nieuwe rolrechten vanaf 01/06/2015

Vanaf maandag 1/06/2015 gelden er nieuwe rolrechten en dient er een pro-fiscoverklaring gevoegd te worden (zie wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen en het koninklijk besluit van 12 mei 2015 dat het model vastlegt van de pro-fiscoverklaring zoals voorzien in artikel 269 W.Reg.).

Meer info in de  omzendbrief.

 

De aandacht wordt er op gevestigd dat het de griffier niet toegelaten is om de verklaring zelf te verbeteren of aan te vullen. De zaak kan slechts op de rol ingeschreven worden indien de verklaring toegevoegd is aan de inleidende akte en volledig is, en bovendien de rolrechten vereffend werden (art. 2691, lid 5 Reg.W., art. 5 K.B. 13/12/1968).  De inleidende akte heeft geen gevolg indien de eiser de zaak  niet uiterlijk de dag vóór de datum van verschijning heeft laten inschrijven op de rol (art. 716-717 en 1060 Ger.W.). Let wel, het verstrekken van de correcte gegevens blijft exclusief een verplichting van de partij zelf.

NIEUWE TARIEVEN : rechtbank eerste aanleg (behalve voor de familierechtbank en de fiscale kamer):

tot € 25.000 of niet in geld waardeerbare vorderingen: € 100
van € 25.000,01 tot € 250.000 : € 200
van € 250.000,01 tot € 500.000 : € 300
boven de € 500.000 :  € 500