Adres rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

    Afdeling Antwerpen,                            Afdeling Mechelen                  Afdeling Turnhout 

Bolivarplaats 20 bus 1,                             Keizerstraat 20                         Kasteelplein 1
2000 Antwerpen                                       2800 Mechelen                         2300 Turnhout

                                                                                   

Tel. 03/257.80.11                                      Tel. 015/28.81.11                    Tel. 014/44.71.00

Het rechtstreeks telefoonnummer, faxnummer en emailadres van de door u gewenste dienst(en)
staan onder de respectievelijke "Afdelingen - secties en diensten".

De website van het College van Hoven en Rechtbanken kan u bekijken door hier te klikken.

Missie, visie en waarden

  

De missie van de rechtbank geeft weer waarom we hier zijn, onze bestaansreden, onze identiteit.

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen maakt deel uit van de rechterlijke macht in België.

Haar rechters, griffiers en griffiemedewerkers zorgen voor een integere en kwaliteitsvolle beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten, in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

De rechtbank draagt bij tot de realisatie van de rechtstaat en aan het vertrouwen van de burger in een onafhankelijke en onpartijdige justitie.
 

Lees meer...

Protocols

De voorzitter van de rechtbank, de procureur des Konings, de arbeidsauditeur en de stafhouder van de balie van Antwerpen hebben, met ingang van 1 september 2017, een protocol afgesloten, met betrekking tot de correctionele zaken van de afdeling Antwerpen. U kan het hier downloaden.

Algemeen reglement (vanaf 01/09/2018)

Vanaf 1 september 2018 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. 
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2018. U kan het hier downloaden
.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor. 

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit nieuwe reglement neemt aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

Lees meer...

Hoger beroep aantekenen in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, is vanaf 1 maart 2016 verplicht om precies aan te geven op welke punten en om welke redenen de in eerste aanleg gewezen beslissing moet worden gewijzigd. Wordt dit verzoekschrift met grieven niet ingediend, dan kan de rechter het hoger beroep onontvankelijk verklaren

Lees meer...

Werkingsverslag 2018

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 28 maart 2019 het werkingsverslag voor 2018 goedgekeurd. U vindt dit hierbij.

Werkingsverslag 2017

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 29 maart 2018 het werkingsverslag voor 2017 goedgekeurd. U vindt dit hierbij. 

Werkingsverslag 2016

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 24 maart 2017 het werkingsverslag voor 2016 goedgekeurd. U vindt dit hierbij. 

 

Werkingsverslag 2015

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 18 maart 2016 het werkingsverslag voor 2015 goedgekeurd. U vindt dit hierbij. 

Werkingsverslag 2014

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 27 maart 2015 het werkingsverslag voor 2014 goedgekeurd. U vindt dit hierbij. 

Bij de cijfers opgenomen in het werkingsverslag past het grootste voorbehoud aangezien we op 27 maart 2015 om 14u11, één uur voor de aanvang van de algemene vergadering waarop het verslag moest worden goedgekeurd, een mail van de dienst Statistiek en Werklastmeting ontvingen met de melding dat de inhoud van de eerder verkregen publicatie, waarop het verslag werd gebaseerd, foutieve cijfers bevatte en er intussen herberekeningen werden doorgevoerd. Ook bij deze nieuwe cijfers hebben wij overigens nog vragen.