Welkom

Vanaf 1 april 2014 zijn door de hervorming van de rechterlijke organisatie de rechtbanken van eerste aanleg ingedeeld in grotere arrondissementen.

Door de schaalvergroting vallen de gerechtelijke arrondissementen voortaan samen met de provinciegrenzen en wordt het nieuwe gerechtelijke arrondissement Antwerpen gevormd door de rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, Turnhout en Mechelen.

Belangrijk punt bij deze ganse gerechtelijke hervorming is dat de bestaande zittingsplaatsen - op locaties buiten de zetel - behouden blijven. Zij worden afdelingen van de rechtbanken. Door die zittingsplaatsen te behouden, kan de burger nog steeds terecht bij een rechtbank in zijn buurt.

Namens de voorzitter, de afdelingsvoorzitters, de magistraten, de hoofdgriffier, de afdelingsgriffiers, de griffiers en de medewerkers van de griffie heten wij u van harte welkom op de website van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wil door middel van deze website de toegang verbeteren tot het gerecht in het algemeen en tot de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, met zijn afdelingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout, in het bijzonder.

De informatie wordt regelmatig bijgewerkt en op haar juistheid gecontroleerd. Het betreft uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is en die niet noodzakelijk alomvattend, volledig en nauwkeurig is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Noch de maker van de website, noch de voorzitter, noch de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de verstrekte gegevens op deze website.

De website van het College van Hoven en Rechtbanken kan u bekijken door hier te klikken.